Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov:

Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných informácií a o voľnom pohybe týchto údajov (General Data Protection Ragulation – GDPR), ustanoveniami Zákon 18/2018 o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia. Ďalej sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Vaše osobné údaje spracúva: Tanečná škola Grácia – Kristína Horváthová, Jána Hollého 180/60, 071 01 Michalovce. IČO: 10713816

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci našej zákonnej činnosti ako združenie v zmysle čl.9, odsek 2d) Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.

Vaše osobné údaje spracúvame vo vlastnom mene a pre príjemcov, ako je orgán verejnej moci – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Informačný systém športu vedený týmto ministerstvom a medzinárodné športové federácie (napr. WDSF), ak ste ich členmi.

Naším oprávneným záujmom je spracúvanie Vašich osobných údajov na plnenie zákonných povinností. Všetky požadované osobné údaje, ktorých je z roka na rok viac a sú možno pre Vás prekvapivé (napr. presná adresa podľa OP vrátane popisného čísla, alebo Výpis z registra trestov od športových odborníkov), sú na základe platnej legislatívy, najčastejšie v zmysle zákona o športe. Okrem osobných údajov ako meno, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, fotografia tváre (bez biometrických údajov), číslo telefónu, poštová a e-mailová adresa, štátna príslušnosť, národnosť, u športových odborníkov aj údaje o vzdelaní, bezúhonnosti, u vrcholových športovcov a talentovanej mládeže aj údaje o zdravotnom stave a iné.

Vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, nezdieľame ich so žiadnymi ďalšími subjektmi. Vaše osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ani na profilovanie.

Vaše osobné údaje spracúvame v listinnej a elektronickej podobe. Uchovávame ich na nevyhnutnú dobu, max. 5 rokov po ukončení členstva, pokiaľ osobitný predpis neurčuje ináč.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Naše organizačné a bezpečnostné opatrenia sa snažia v maximálne možnej miere zabezpečiť ochranu Vašich osobných údajov. Uvedomujeme si, že žiaden systém nie je 100% bezpečný, preto ani naše systémy nemôžu byť absolútne odolné voči hackerom.

Ako dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, máte právo na: prístup k údajom, na ich opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, na prenos údajov, právo namietať, právo podať sťažnosť na príslušný úrad a právo na transparentnú komunikáciu. Všetky práva s môžete jednoducho uplatniť odoslaním mailu na adresu:  tsgracia@mail.t-com.sk. Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Tieto zásady ochranných osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia 25.5.2018.

Požiadavky na ochranu osobných údajov, alebo spôsob ich spracúvania v našom zväze sa môžu v budúcnosti meniť, prípadne prestanú byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo na zmenu týchto zásad. Každá zmena bude bezodkladne publikovaný na našej webovej stránke.